En e-boksstudie

Under drygt tio år har Högskolebiblioteket i Jönköping förvärvat och abonnerat på e-böcker och e-bokspaket. Trots ett kontinuerligt ökande antal e-böcker har användningen varit betydligt lägre än förväntat. Diskrepansen mellan den förväntade och den faktiska användningen är så stor att det verkar finnas en grundproblematik som inte enbart beror på tekniska faktorer, paketförvärv och ett, i vissa fall, begränsat utbud.

För att få en större förståelse för hur studenter och lärare/forskare vid Jönköping University använder sig av och förhåller sig till e-böcker tillsattes 2015 en projektgrupp med uppdraget att genomföra en e-boksstudie. Projektgruppen beslutade sig för att intervjua ett mindre antal, representativt utvalda, studenter och lärare. Sammanlagt intervjuades 32 personer.

Syftet var inte att genomföra en vetenskaplig studie av e-boksanvändning, utan enbart att ge oss en fördjupad förståelse för våra användares erfarenheter av högskolebibliotekets e-böcker. Oavsett vilket resultat studien skulle ge, var tanken att låta användarperspektivet få en utökad betydelse i mediaplaner och i det fortlöpande arbetet med litteraturförvärv anpassade efter användarbehoven.

I likhet med resultaten från åtskilliga internationella studier är resultatet av vår intervjuundersökning tydligt – kognitiva och lästekniska aspekter spelar en avgörande roll för hur ett stort antal personer väljer att förhålla sig till e-böcker. Skiljelinjen går mellan intensivläsning (då tryckt text föredras av de flesta) och andra lässätt (då det elektroniska formatet accepteras i större utsträckning). När intensivläsning inte är aktuell, förefaller e-böckernas fördelar kunna göra dem mer attraktiva för en stor del av användarna. Genom att inbjuda till ett snabbare, flödande lässätt verkar skönlitterära prosatexter passa särskilt bra för e-boksformatet.

Genom egna e-boksinköp och folkbibliotekens utbud av skönlitterära e-böcker verkar en de facto-standard för e-boksupplevelsen ha uppkommit hos många vana e-boksläsare. Högskolebibliotekets e-böcker lever inte alltid upp till dessa förväntningar. För de flesta av våra användare har dessutom e-tidskrifterna skapat förväntningar på att e-böckerna lika enkelt som e-tidskrifterna skall möjliggöra både snabb tillgång och smidiga utskriftsmöjligheter. I mötet med de många praktiska användningsbegränsningarna för högskolebibliotekets e-böcker krockar därför förväntningarna på e-böckerna gång på gång med verkligheten.

Den viktigaste slutsatsen av vår egen och de internationella studierna är att en stor andel av användarna föredrar tryckta böcker framför e-böcker. Både olika lässätt och varierande praktiska användningsbegränsningar bidrar till att göra e-böckerna mindre attraktiva och därmed mindre använda. Som en konsekvens av detta kan Högskolebiblioteket i Jönköping inte ha en förvärvspolicy som alltid prioriterar e-boksinköp på bekostnad av tryckta böcker.

Studiens resultat innebär givetvis inte att e-boksförvärven bör upphöra. E-böckerna fyller en viktig funktion och deras fördelar uppskattas av många. En betydelsefull lärdom är dock att e-böcker inte helt ersätter de tryckta böckerna – istället bör bibliotekets samlingar byggas upp på ett sådant sätt att de båda formaten kan komplettera varandra.

Med en större förståelse för användarnas erfarenheter och önskemål har det hos oss även uppkommit en mer nyanserad bild av e-böckerna och deras användning. Förhoppningsvis kommer våra lärdomar att hjälpa oss att ännu bättre än tidigare kunna anpassa våra bokinköp efter den samlade användargruppens behov och önskemål.

 


 

Eboksstudien från Högskolebiblioteket i Jönköping kan laddas ned från:
http://julius.hj.se/downloads/Eboksstudie_slutrapport.pdf

Frågeformuläret för intervjuerna går också att ladda ned:
http://julius.hj.se/downloads/Eboksstudie_Intervjufrågor-svenska.pdf

En kortare presentation av några internationella studier av studenters e-boksläsning finns i ett tidigare inlägg på Bibliotekshorisonten:
https://bibliotekshorisonten.wordpress.com/2016/10/23/arfis/

Annonser