Taiwan och Tyskland

Tyska lärosäten och forskningsorganisationer står för första gången enade i förhandlingar med vetenskapliga förlag. Genom det nystartade, nationella konsortiet, Projekt DEAL, är förhoppningen att det skall vara möjligt att utnyttja kraften av de samlade stora prenumerationskostnaderna för att kunna genomföra grundläggande förändringar av nuvarande avtalsvillkor.

Det första styrketestet utgörs av förhandlingar med förlaget Elsevier. Att dock även ett stort, forskningsintensivt land som Tyskland kommer att få problem i sina förhandlingar med Elsevier är knappast överraskande efter de förhandlingsresultat som rapporterats från bland annat Storbritannien.

I Tyskland är man beredd på hårt motstånd. För att ge kraft åt sina krav har därför en stor andel av förlagets tyska kunder sagt upp sina avtal med Elsevier inför 2017. Elsevier har dock inte låtit sig skrämmas och har efter åtskilliga månader av förhandlingar lämnat ett avtalsförslag som i stort sett inte tillgodoser något av de tyska kraven. Elseviers avtalsförslag avvisades i början av december 2016.

Eftersom förhandlingarna inte kommer att återupptas förrän i januari 2017, kommer de flesta större tyska lärosäten och forskningsinstitutioner från och med den 1 januari 2017 inte att ha någon tillgång till Elseviers tidskrifter på plattformen ScienceDirect.

Förmodligen räknar båda parter med att ett nytt avtal snart kommer att kunna undertecknas. Kunderna utgår från att deras samlade styrka kommer att tvinga Elsevier till eftergifter, Elsevier å sin sida kalkylerar antagligen med att forskarna inte kommer att klara sig utan förlagets tidskrifter och därför kommer att pressa sina lärosäten och forskningsorganisationer till att acceptera Elseviers villkor.

I förhandlingar med de största vetenskapliga förlagen står mycket på spel. För mindre länder eller enstaka lärosäten är förhandlingsutgången mer eller mindre given i förväg. Diskussionerna handlar sannolikt mest om storleken på de årliga prisökningar som förlagen begär för sina tidskriftspaket. Utrymme för ifrågasättande av kostnadsnivåer och avtalsvillkor saknas i stort sett helt.

De europeiska länderna har dessutom ökat svårighetsgraden genom en introduktion av Open Access i förhandlingarna. Länder i andra världsdelar saknar vanligtvis krav på gyllene OA med tillhörande acceptans för hybridtidskriftspublicering, men har därmed inte alltid ett mycket bättre utgångsläge.

Flera asiatiska länder har de senaste åren fått se årliga prisökningar på 8-10% för innehållet på Elseviers plattform ScienceDirect. För många universitetsbibliotek utgör ScienceDirect ca 30% av kostnaderna för samtliga databaser och elektroniska publikationer. På Taiwan har situationen blivit så ohållbar att det nationella bibliotekskonsortiet, Consortium on Core Electronic Resources in Taiwan (CONCERT), i sina senaste förhandlingar med Elsevier helt har haft sitt fokus på olika former av kostnadsreduktioner, som förväntades kunna träda i kraft från och med 2017.

Trots diskussioner som pågått sedan sommaren 2016 lämnade Elseviers förhandlare ifrån sig ett avtalsförslag som innebar fortsatta, stora kostnadsökningar för lärosätena. Resultatet har blivit att ca 75% av universitetsbiblioteken i landet meddelat att man inte kommer att ansluta sig till Elseviers avtal. Förhandlingarna är visserligen ännu inte avslutade, men ingen tror att Elsevier kommer att backa särskilt mycket från sitt ursprungliga förslag. För att inte riskera att de största universitetsbiblioteken på egen hand sluter avtal med Elsevier har Utbildningsdepartementet vädjat till dem att visa en enad, nationell front mot Elsevier.

Till skillnad mot sina tyska kollegor, räknar man på Taiwan med en långvarig period utan tillgång till förlagets tidskrifter. Flera universitetsbibliotek har redan informerat sina användare om att tillgången till Elseviers tidskrifter upphör den 1 januari 2017. Biblioteken har också börjat utforma strategier för att hantera avsaknaden av ett stort antal e-tidskrifter och har även börjat uppmana sina användare att söka efter artiklar på andra sätt än genom ScienceDirect. Till exempel föreslår biblioteken:

  • Använd alternativa databaser eller sökmaskinen Google Scholar.
  • Sök efter fulltexten för en artikel som publicerats i en Elsevier-tidskrift i författarnas repositorier.
  • Kontakta författarna om fulltexten inte kan hittas i ett repositorium.
  • Kontakta biblioteket för att beställa artikelkopior från utländska bibliotek om andra försök inte lett fram till fulltexten.

Några bibliotek har planer på att erbjuda varje användare upp till 5 kostnadsfria fjärrlån av artiklar som publicerats av Elsevier.

I sin presentation av situationen skriver biblioteket vid Taiwans största tekniska universitet, National Taiwan University of Science and Technology (NTUST) eller Taiwan Tech, följande:

“To minimize the inconvenience caused by the cancellation of Elsevier ScienceDirect, the library will devise an alternative plan and do everything we can to assist faculty members and students with their academic journal needs.

During this difficult time, we ask that all members of the university maintain a united front and stand firmly behind our plea. Your kind understanding is greatly appreciated.”

För att överhuvudtaget kunna påverka världens största och mest lönsamma vetenskapliga förlag krävs förmodligen internationell samverkan och en uthållighet som kommer att sätta bibliotek och forskare på hårda prov. Övriga förhandlingsalternativ har redan prövats och inte visat sig ha någon effekt.

 


Informationen från Taiwan Tech finns på universitetsbibliotekets webbplats (på engelska):
http://library.ntust.edu.tw/files/14-1025-58346,r1-1.php?Lang=en

En något kortare information med i stort sett samma rekommendationer för användarna har publicerats på webbplatsen för biblioteket vid National Dong Hwa University (på engelska):
http://www.lib.ndhu.edu.tw/ct.asp?xItem=87064&ctNode=333&mp=100

En presentation av bakgrunden till den tyska förhandlingen har tidigare publicerats på Bibliotekshorisonten:
https://bibliotekshorisonten.wordpress.com/2016/12/13/2240/

Annonser