Priset för offset

Alltsedan bibliotek i Storbritannien och USA för några år sedan började offentliggöra kostnaderna för sina avtal med de stora vetenskapliga förlagen, har det varit uppenbart för alla att priset för en och samma produkt kan variera högst avsevärt. Det som varit avgörande för prissättningen verkar i första hand ha varit lärosätens betalningsförmåga och skickligheten hos förlagets förhandlare. Att pris och avtalsvillkor även kan variera mellan olika konsortier kan därför knappast vara överraskande.

Ämnet för det här blogginlägget är hur konsortiekostnaden för offset-avtalet Springer Compact skiljer sig åt mellan Nederländerna och Sverige. Av de två länderna har Nederländerna den största befolkningen, de flesta forskarna och den större publiceringsvolymen.

Springer Compact

Med sitt offset-avtal har Springer introducerat en så kallad flipped model, dvs. ett avtal i vilket prenumerationskostnader ersatts av publiceringskostnader. Avtalsmodellen innebär dock inte att kostnaden för tillgång till förlagets tidskrifter eliminerats helt; för tillgång till de tidskrifter biblioteken tidigare prenumererat på, betalas en läsavgift.

Merparten av avtalskostnaden består av en publiceringsavgift, som inkluderar ett preciserat antal OA-publiceringar i Springers hybridtidskrifter. Eftersom avtalet endast omfattar de prenumerationsbaserade tidskrifterna ges ingen rabatt på APC i förlagets rena OA-tidskrifter. Avtalet inkluderar inte tidskrifter från förlaget Nature som numera ingår i koncernen Springer Nature.

Nederländerna

De holländska lärosätena slöt 2014 ett två-årigt avtal för Springer Compact med avtalsperioden 1 januari 2015 – 31 december 2016. Avtalet ersatte ett tidigare prenumerationsavtal, som under de två föregående åren kostat EUR 2.859.000 (2013) och EUR 2.940.000 (2014).

Kostnaden för det nya offsetavtalet var:

2015
Läsavgift: EUR 200.000
Publiceringsavgift: EUR 2.631.000
Summa: EUR 2.831.000

2016
Läsavgift: EUR 200.000
Publiceringsavgift: EUR 2.667.000
Summa: EUR 2.867.000

Jämfört med de två föregående årens prenumerationsavtal innebar således övergången till Springer Compact inte någon kostnadsökning.

OBS! Beloppen är angivna i EUR.

Inom ramen för publiceringsavgiften tilläts maximalt 2.200 artiklar per år, vilket medförde en APC-nivå på EUR 1.196 för 2015 respektive EUR 1.212 för 2016. (APC-nivån är beräknad genom att publiceringsavgiften dividerats med det enligt avtalet tillåtna antalet artiklar.) Totalt omfattade avtalet 4.400 artiklar till en genomsnittlig APC av EUR 1.204.

Eftersom Springers listpris-APC är EUR 2.200 hade de holländska konsortieförhandlarna lyckats få en kraftig rabatt på publiceringsavgifterna och därmed kunnat sluta ett i stort sett kostnadsneutralt offset-avtal.

Efter avtalsperiodens slut kan man konstatera att det slutliga antalet publicerade artiklar var något lägre än de tillåtna volymerna:

2015: 1.927 artiklar
2016: 2.113 artiklar

Därmed blev slutpriset per publicerad artikel:

2015: EUR 1.365
2016: EUR 1.262

Sverige

Det svenska avtalet för Springer Compact slöts sommaren 2016 för avtalsperioden 1 juli 2016 – 31 december 2018. Den genomsnittliga årskostnaden för avtalet har beräknats till:

Läsavgift: EUR 500.000
Publiceringsavgift: EUR 3.700.000
Summa: EUR 4.200.000

Avtalet ersatte ett löpande avtal för Springers tidskriftspaket som hade en totalkostnad på EUR 2.277.000 för 2015. Övergången till offset-avtalet medförde därmed en prisökning på 62%.

 

OBS! Beloppen är angivna i EUR.

I det svenska avtalet är det maximala antalet tillåtna artiklar 4.162 st, fördelade enligt följande:

2016 (juli-december): 700 artiklar
2017: 1.614 artiklar
2018: 1.848 artiklar

I genomsnitt medför det 1.665 artiklar per år. För beräkningen av publiceringsavgiften har Springers listpris-APC använts (= EUR 2.200), vilket ger upphov till den totala publiceringsavgiften (EUR 3.700.000). Hade det maximalt tillåtna antalet artiklar publicerats, hade därmed den genomsnittliga kostnaden per APC blivit detsamma som Springers listpris. Vid färre publiceringar blir givetvis den genomsnittliga kostnaden högre.

Under avtalets första 12 månader (juli 2016 – juni 2017) publicerades sammanlagt 1.231 artiklar, vilket ger en genomsnittlig APC på EUR 3.006.

I den rapport som redovisar utvärderingen av det svenska avtalet har en annan beräkningsmodell använts. Istället för att beräkna de genomsnittliga kostnaderna för APC med utgångspunkt från avtalets publiceringsavgift (EUR 3.700.000), har skillnaden mellan den årliga totalkostnaden för Springer Compact (EUR 4.200.000) och det tidigare prenumerationsavtalet (EUR 2.277.000) använts. Eftersom differensen är EUR 1.843.000 blir därmed kostnaden per APC endast EUR 1.496. Även detta belopp är dock högre än det holländska avtalets APC-nivå.

Avslutande kommentarer
I jämförelse med Nederländerna har Sverige slutit ett avtal för Springer Compact som på alla punkter är betydligt dyrare. Nedan framgår hur mycket mer det svenska avtalet kostat under det första året jämfört med motsvarande period (2016) för det holländska avtalet:

Läsavgift: +150%
Publiceringsavgift: +37%
Summa: +46%
Avtalets APC-nivå: +83%
Utfall APC-nivå: +138%

Inom ramen för Springer Compact publicerade holländska forskare 72% fler artiklar under 2016 än de svenska forskarna under perioden juli 2015 – juni 2016. För det betalade det holländska konsortiet en APC per artikel som var mindre än hälften (42%) av de svenska kostnaderna.

Om den svenska utvärderingsmodellen skulle användas för det holländska avtalet, skulle det resultera i en kostnad per publicerad OA-artikel som är noll eller till och med negativ. Att så inte är fallet är uppenbart.

Med tanke på att Springer Compact är ett pilotavtal är alla lärdomar värdefulla, även om kostnaderna är höga. Att svenska forskare uppskattar den enkla hanteringen av OA-publicering till följd av avtalet är givetvis positivt. Frågan är dock om inte avtalet totalt sett är mer fördelaktigt för Springer än för Sverige.

Anmärkning: De angivna beloppen är för tydlighetens skull avrundade, vilket kan påverka de exakta beräkningarna något, men det påverkar inte storleksförhållanden och slutsatser.

 ____________________________

Leo Waaijers har publicerat kostnadsberäkningar för de nederländska offset-avtalen (engelsk text):

http://www.scienceguide.nl/201709/what-is-the-price-per-article.aspx

Den svenska utvärderingen av offsetavtal kan laddas ned från KB:

http://openaccess.blogg.kb.se/files/2017/09/Utva%CC%88rdering-av-offset-avtal-SC-och-IOP-delrapport-2.pdf

På bloggen Wisspub.net har Christian Gutknecht presenterat en jämförelse av det svenska och det holländska Springer-avtalet (tysk text):

https://wisspub.net/2017/10/04/schweden-springer-und-iop-offsetting/

Från Wisspub.net kan man även ladda ned det holländska avtalet i dess helhet (engelsk text):

https://wisspub.files.wordpress.com/2017/07/dutch_springer_agreement_2015-2016.pdf

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s