L’Appel de Jussieu

2009 skapade den franska staten organisationen Bibliothèque scientifique numérique (BSN) för att samordna arbetet med att ge forskare, lärare och studenter tillgång till vetenskapliga publikationer i elektronisk form. I linje med EU:s målsättning arbetar BSN aktivt för att stödja Open Access.

Nyligen har en grupp forskare och förläggare, verksamma med OA-frågor vid BSN, tagit ett initiativ för söka stöd för utvecklandet av nya former för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Genom sitt initiativ vill gruppen markera behovet av nytänkande för att förhindra att allt mer av forskningsanslagen hamnar hos ett fåtal förlag istället för att gå till forskning. Initiativet har fått namn efter det universitetscampus i Paris där gruppen har sina möten: Appel de Jussieu pour la Science ouverte et la bibliodiversité / Jussieu Call for Open Science and Bibliodiversity.

Gruppen föreslår att bibliotekens nuvarande prenumerationskostnader inte överförs till APC-finansiering, utan istället används till breda satsningar på nytänkande kring OA:

Nous estimons nécessaire de favoriser un modèle de libre accès qui ne soit pas fondé sur une approche unique de transfert des abonnements vers les APC (Article Processing Charges – frais de publication pour autoriser l’accès libre à des articles) – une telle approche constituerait un frein à l’innovation et ne pourrait que retarder sinon stopper l’avènement de la bibliodiversité.

We find it necessary to foster an Open Access model that is not restricted to a single approach based on the transfer of subscriptions towards APCs (publication fees charged to authors to allow free access to their articles). Such an approach would hamper innovation and otherwise would slow if not check the advent of bibliodiversity.”

I appellen presenteras åtta huvudpunkter:

  1. Ökad konkurrens. OA måste kompletteras med ett stöd till nya, innovativa former för publicering för att kunna bryta beroendet av ett fåtal stora, vetenskapliga förlag.
  2. Ekonomiskt stöd. Finansiellt stöd för nya publiceringsformer måste säkerställas.
  3. Nya publiceringsformer. Experiment rörande publiceringsformer, peer review, förlagstjänster och data mining måste uppmuntras och ges stöd.
  4. Meritvärdering. Systemet för värdering av vetenskapliga meriter måste reformeras och anpassas till formerna för vetenskaplig kommunikation.
  5. Infrastruktur. En infrastruktur som möjliggör utveckling av nya publiceringsformer måste byggas upp och finansieras.
  6. Lagstiftning. Nationell och internationell lagstiftning måste förändras och samordnas för att säkerställa utvecklandet av nya former för vetenskaplig publicering och den fria användningen av vetenskapliga data.
  7. Tillgänglighet. Tillgång till och bevarande av publicerad forskning måste långsiktigt säkerställas och skyddas mot alla former av kommersialisering och privatisering.
  8. Nya finansieringsformer. Formerna för finansiering av forskningspublicering måste utvecklas för att eliminera publiceringskostnader för forskare och för att ge läsare kostnadsfri tillgång till det publicerade materialet.

Dokumentet avslutas med en uppmaning till internationellt samarbete:

”Nous appelons donc à la constitution d’un consortium international d’acteurs dont le premier objectif sera de fédérer les initiatives nationales ou locales existantes ou à construire pour établir un cadre opérationnel de financement de l’innovation en matière de publication en accès ouvert et en mutualiser le développement. Nous appelons les institutions de recherche avec leur bibliothèque à sécuriser dès maintenant une part de leurs budgets d’acquisition afin de soutenir le développement d’une édition scientifique réellement ouverte et innovante qui réponde aux besoins de la communauté́ scientifique.

We call on creating an international consortium of stakeholders whose primary aim should be to pool local and national initiatives or to build an operational framework to fund open access publishing, innovation and sharing of resulting developments. We call on research organizations and their libraries to secure and earmark as of now a share of their acquisition budgets to support the development of scientific publishing activities, which are genuinely open and innovative, and address the needs of the scientific community.”

Universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra vetenskapliga organisationer inbjuds till samarbetet.

Med tanke på de problem och kostnader som APC-finansiering har givit upphov till skall det bli mycket intressant att se hur stor spridning det franska initiativet kommer att få.

____________________________________________

Appellen har en tvåspråkig webbplats. Den engelska versionen har webbadressen:

http://jussieucall.org/index.html

Den franska versionen finns på:

http://jussieucall.org/index-FR.html

Bibliothèque scientifique numérique (BSN) har en webbplats (endast på franska):

http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/

Om begreppet bibliodiversity, motsatsen till den nuvarande oligopolsituationen på marknaden för vetenskaplig publicering, kan man läsa mer på Wikipedia:

https://en.wikipedia.org/wiki/Bibliodiversity

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s