Holländsk APC-finansiering

Med stöd från stat, universitet och forskningsfinansiärer har Nederländerna blivit det land i världen där frågan om OA drivits hårdast, vilket gör det särskilt intressant att följa OA-utvecklingen i landet. Inte minst därför att det som händer i Holland också kommer att få betydelse för andra länder, däribland Sverige.

Den holländska regeringen har markerat att målet är 100% OA år 2024. Under det första halvåret 2016, då Nederländerna var ordförandeland för EU, formulerades den mycket ambitiösa målsättningen att nå 100% OA redan år 2020 för hela EU-området. Exakt hur det skall gå till återstår ännu att se. I Holland har målsättningen omsatts i praktiken genom att dels ställa krav på forskarna, dels genom förhandlingar med de vetenskapliga förlagen.

Forskningsfinansiärer och universitet i Nederländerna har OA-föreskrifter för vetenskaplig publicering som medför att någon form av OA är obligatorisk för alla forskare. Problemet i Holland, liksom i andra länder, är att meriteringssystemen är baserade på publiceringsmätningar av innehållet i de traditionella, prenumerationsbaserade tidskrifterna. Nya OA-tidskrifter har därför svårt att göra sig gällande. Det är också besvärande att åtskilliga traditionella tidskrifter inte erbjuder OA och att de prenumerationsbaserade tidskrifter som gör det (så kallade hybridtidskrifter), har höga publiceringsavgifter som läggs till lärosätenas redan höga prenumerationskostnader för samma tidskrifter.

För att komma till rätta med det senare problemet har bibliotekskonsortiets förhandlingar med förlagen rörande prenumerationspaket (big deals) tagits över av den centrala universitetsorganisationen, VSNU, för att kunna ge en större tyngd åt kraven på en övergång till OA.

Förhandlarna har strävat efter att sluta avtal som är en fortsättning på existerande abonnemangsavtal, men med tillägg av OA. Kombinationen av OA-publicering och tillgång till tidskrifterna i elektronisk form har kunnat åstadkommas i förhandlingar med flera förlag. I några avtal har alla holländska forskare givits möjlighet att publicera sig i form av OA helt utan erläggande av publiceringsavgifter (APC). I andra fall finns olika typer av begränsningar. Några förlag har inte velat inkludera OA, vilket resulterat i avbrutna förhandlingar eller en kort avtalsperiod.

Eftersom kraven på OA innebär tillkommande kostnader i form av publiceringsavgifter, har OA-avtalen med förlagen i de flesta fall blivit dyrare än de tidigare prenumerationsavtalen. Det återstår nu att se om de nya, högre kostnadsnivåerna kommer att bli bestående eller inte.

Den största nederländska forskningsfinansiären, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), har länge haft ett krav på OA för publicering av forskningsresultat som finansierats av organisationen. Genom en särskild fond för APC, har NWO bekostat publicering i rena OA-tidskrifter (gyllene OA). Däremot har publicering i hybridtidskrifter inte tillåtits. Publicering i traditionella tidskrifter har dock inte varit förbjuden, eftersom parallellpublicering i ett öppet arkiv (grön OA) varit en accepterad form för OA-publicering.

När förlagen införde allt längre embargoperioder för parallellpublicering av artiklar i de traditionella, prenumerationsbaserade tidskrifterna, beslutade NWO att från och med den 1 december 2015 inte längre acceptera embargoperioder. Därmed försvann den sista möjligheten till publicering i prenumerationsbaserade tidskrifter för de forskare som erhåller finansiering från organisationen.

Kravet från NWO skulle ha kunnat vara ett problem för de stora vetenskapliga förlagen om inte NVSU samtidigt påbörjat förhandlingar för att införa OA-paragrafer i bibliotekens abonnemangsavtal. Beroende på betraktarens val av perspektiv går det därför att se NVSU och NWO som två aktörer som antingen motverkat varandras arbete eller som två aktörer som samverkat genom att fokusera på olika publiceringsformer för OA.

Liksom de brittiska forskarna, har även de holländska forskarna valt att i första hand publicera sig i de traditionella förlagens hybridtidskrifter. Ett sådant val är rationellt, eftersom publicering i väletablerade hybridtidskrifter gör störst utslag i meritvärderingssystemen. När fler och fler hybridtidskrifter dessutom blir fria från APC genom OA-inslag i bibliotekens abonnemangsavtal, ökar givetvis andelen publiceringar i hybridtidskrifter ytterligare. Troligtvis har NWO kunnat se resultatet av denna utveckling i form av allt färre ansökningar om bidrag för publicering som gyllene OA.

I slutet av juni 2017 meddelade NWO att organisationen från och med den 1 januari 2018 inte längre ersätter APC-kostnader för de forskare som får forskningsmedel. Däremot kvarstår kravet på OA-publicering.

Från och med 2018 kan holländska forskare med forskningsfinansiering från NWO välja mellan publicering i form av:

  • Gyllene OA – antingen i OA-tidskrifter utan APC-avgifter eller med publiceringsstöd från sitt lärosäte
  • Hybrid OA – antingen i OA-tidskrifter från förlag som slutit abonnemangsavtal med VSNU eller med publiceringsstöd från sitt lärosäte
  • Grön OA – omedelbar parallellpublicering antingen av förlagets slutversion eller, om det inte är möjligt, den sista författarversion som inte omfattas av förlagets embargoperioder

Avslutande kommentarer

Att universitetens och bibliotekskonsortiernas OA-avtal på olika sätt bidrar till att stärka hybridtidskrifternas och därmed de traditionella förlagens ställning är inte en nyhet, men därför inte en helt oproblematisk utveckling.

De som inte ser OA-utvecklingen som ett sätt att bibehålla och utöka de största förlagens marknadspositioner och vinstnivåer behöver allt mer fokusera sitt arbete på att:

  • skapa alternativa former för meritvärderingar som inte ytterligare stärker hybridtidskrifternas position
  • skapa nya publiceringskanaler i samarbete med forskare och finansiärer

Vägen till OA har visat sig vara kantad med åtskilliga överraskningar. När resan påbörjades var det inte många som kunde förutse att förlagen skulle komma att förvandla kraven på OA till en lönsam affärsmodell. Än färre kunde tro att förhoppningarna om minskade kostnader för vetenskaplig publicering skulle omvandlas till en oro för hur mycket dyrare det kommer att kunna bli.

________________________________

Ett pressmeddelande om att NWO:s stöd för APC upphör den 1 januari 2018 publicerades den 26 juni 2017 (på engelska):

https://www.nwo.nl/en/news-and-events/news/2017/nwos-incentive-fund-for-open-access-to-end-on-1-january-2018.html

NWO:s policy för Open Science (inklusive OA) finns på organisationens webbplats (på engelska):

https://www.nwo.nl/en/policies/open+science

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s