Wellcome Trust och OA

Det är inte enbart de vetenskapliga förlagsjättarna som lär sig av OA-utvecklingen och försöker påverka den. Även de stora forskningsfinansiärerna prövar sig fram för att finna fungerande former för OA. Ett exempel är den biomedicinska forskningsstiftelsen Wellcome Trust, Storbritanniens största icke-statliga forskningsfinansiär. Under de senaste tio åren har stiftelsen på olika sätt agerat för att stödja Open Access.

Fokus på forskarna

Redan 2006 introducerade Wellcome Trust en OA-policy som krävde att forskningsartiklar som tillkommit med stöd från stiftelsen skulle göras fritt tillgängliga genom OA-publicering på PubMed Central senast 6 månader efter tidskriftspubliceringen. När det efter några år visade sig att endast 55% av artiklarna uppfyllde kraven, infördes hösten 2009 strikta krav på de forskare och forskningsinstitutioner som mottog forskningsanslag. Om inte OA-publicering skedde i enlighet med Wellcome Trusts policy förbehöll sig stiftelsen rätten att inte betala ut redan beviljade anslag eller att inte bevilja nya anslag förrän publicering skedde enligt kraven. Forskare med publiceringar som inte följde regelverket skulle få dessa artiklar borttagna ur de CV som låg till grund för kommande ansökningar.

2013 introducerades tillägget att den publicerade OA-artikeln skulle kunna användas helt fritt för alla ändamål, inklusive kommersiell verksamhet, i enlighet med Creative Commons-licensen CC-BY:

”The Trust believes that the full research and economic benefit of published content will only be realised when there are no restrictions on access to, and reuse of, this information. Its goal is to unleash that content while still allowing publishers to recoup their costs in an effective market.”

Hösten 2013 infördes även krav på att böcker och bokkapitel skulle omfattas av OA-publicering. Undantag gjordes för läroböcker, referensverk och för samlingsverk i de fall där bidragstagare från stiftelsen endast fungerar som redaktörer för boken.

Fokus på förlagen

Under tiden hade de belopp som stiftelsen betalade i form av publiceringsavgifter (APC) till förlagen ökat för varje år och gyllene OA hade fått sällskap av den allt populärare formen hybrid OA. I en undersökning av hur förlagen uppfyllde de åligganden som Wellcome Trust betalade för, visade det sig att det under budgetåret 2012-2013 förekommit flera typer av problem:

 • Content remaining hidden behind a publisher pay-wall
 • Content freely available on the publisher site, but not available in PMC/Europe PubMed Central
 • Missing, incorrect, or contradictory licence information
 • CC-BY licensed articles still linked to sites such as the Copyright Clearance Centre, where readers may be charged for re-using open content

Eftersom 74% av artiklarna var publicerade i form av hybrid OA, med höga avgifter för APC, var stiftelsen givetvis inte nöjd med resultatet och beslutade sig därför för att göra en betydligt mer noggrann analys för budgetåret 2013-2014.

I sin analys av 2013-2014 års publiceringsavgifter konstaterade stiftelsen att artiklar i form av hybrid OA i genomsnitt var 64% dyrare än artiklar i form av gyllene OA. På grund av det stora intresset från forskare att publicera sig i de traditionella tidskrifterna ville stiftelsen inte förbjuda hybrid OA, men drog ändå följande slutsats:

”However, we do feel that the hybrid APC market is not working effectively and we are actively exploring other ways to tackle this marketplace’s current dysfunctions.”

Av de drygt 2.500 artiklar som fått APC betald av Wellcome Trust uppfyllde endast 61% fullt ut de krav som stiftelsen ställde på förlagen. För att komma till rätta med problemen formulerades en handlingsplan:

”Moving forward, in cases where particular journals or publishers consistently fail to deliver the services that have been paid for, we will declare them to be non-compliant with our OA policy, and alert researchers and institutions to this, including through the Sherpa FACT service. More generally, we will encourage all researchers and institutions to actively consider whether the APC they are being charged by a particular journal is justified in light of the quality of service they receive.”

Ett år senare, budgetåret 2014-2015, uppfyllde 74% av artiklarna samtliga krav. Märkligt nog visade sig hela 34% av publiceringarna i form av hybrid OA inte kunna leva upp till stiftelsens krav. För gyllene OA var motsvarande siffra 4%.

Andelen hybrid OA av samtliga publiceringar var 74% med i genomsnitt 51% högre APC än för gyllene OA. Intressant nog hade den genomsnittliga publiceringsavgiften för gyllene OA på ett år ökat med 12,5%, medan ökningen för hybrid OA var 4%.

Trots att undersökningen visade på stora, fortsatta problem med hybrid OA ville ändå inte Wellcome Trust förbjuda publiceringsformen, men konstaterade att kraftigare åtgärder nu krävdes och sände därför följande varning till förlagen:

”Given the well documented problems associated with hybrid OA –  most notably around high prices and poor levels of service –  a number of research funders, including the German Research Foundation (DFG) and the Norwegian Research Council, have deemed that that their funds cannot be used to support this type of OA publishing.

Wellcome, however, has not yet reached this position.  We are mindful of the fact that our researchers want to publish their research in a range of journal outlets, many of which are traditional, subscription based titles.  We believe declaring that Wellcome funds cannot be used to pay for hybrid OA is too blunt an instrument, unfairly penalising those publishers which provide a good service at a reasonable price, and that it would slow down the transition to a fully OA world – the position we ultimately want to get to.

However, doing nothing is no longer a valid option. If hybrid publishers are unable to commit to the Wellcome Trust’s set of requirements and do not significantly improve the quality of the service, then classifying those hybrid journals as “non-compliant” will be an inevitable next step.”

Hotet om stoppad OA-publicering hos förlag som inte uppfyller stiftelsens krav verkar ha haft effekt. För budgetåret 2015-2016 visade sig andelen publiceringar som skett i enlighet med kraven vara hela 91%. Fortfarande var dock andelen hybrid OA som inte uppfyllde kraven betydligt större (12%) än andelen gyllene OA utan kravuppfyllande (3%).

Men inte enbart uppfyllandegraden, utan även kostnaderna hade ökat. Sedan föregående år hade den genomsnittliga publiceringsavgiften stigit med nästan 7%. De genomsnittliga nivåerna för APC var för gyllene OA GBP 1.644 och för hybrid OA GBP 2.209. Därmed var hybrid OA 34% dyrare än gyllene OA. På enbart tre år hade därmed den genomsnittliga publiceringskostnaden ökat med 34% för gyllene OA och 9% för hybrid OA.

Trots den relativt höga kravuppfyllandegraden under budgetåret 2015-2016 anser Wellcome Trust att nivån inte är tillfredställande. Den 1 april 2017 infördes därför ännu tydligare och striktare krav på förlagen. Förlag som inte lever upp till publiceringskraven kommer nu inte längre att erhålla några publiceringsavgifter från stiftelsen.

Vad gäller de ökande publiceringsavgifterna har Wellcome Trust börjat överväga att införa ett tak på den APC som man är villig att ersätta. Någon sådan begränsning kommer inte att införas under innevarande budgetår, ”but if APCs continue to rise at what appear to be above inflation levels, we could consider this option in the future.”

Tidskriftsutgivning

Som ett komplement till de kommersiella förlagens tidskrifter, startade Wellcome Trust 2012 OA-tidskriften eLife tillsammans med Howard Hughes Medical Institute och Max-Planck-Gesellschaft. Syftet var inte enbart att grunda en alternativ vetenskaplig tidskrift, utan även att få en möjlighet att pröva nya former för vetenskaplig publicering.

Istället för redaktörer som samordnar traditionell peer-review från anonyma bedömare, är tidskriftens redaktörer själva vetenskapsmän som tillsammans med andra forskare gör bedömingar inom sina egna vetenskapsområden och gemensamt lämnar en bedömning av ett manus styrka och svagheter. Hanteringen ger korta väntetider för publicering. De artiklar som bedömts leva upp till bedömningskraven publicerades som OA utan någon APC.

Genom finansiärernas stränga krav både på den forskning som de ger sitt stöd till och de artiklar som publiceras i eLife, har de ansett att begreppet impact factor inte har någon relevans för tidskriften. Trots det har eLife tilldelats en impact factor, som dess redaktörer dock inte hänvisar till.

Att skapa en helt ny OA-tidskrift med hög kvalitet har visat sig kräva uthållig finansiering. Tillsammans med de två andra forskningsfinansiärerna har Wellcome Trust förbundit sig att stödja eLife åtminstone till år 2022. Trots det starka finansiella stödet, infördes den 1 januari 2017 en publiceringsavgift på USD 2.500 för att täcka en del av tidskriftens kostnader. Publiceringskostnaden för eLife har därefter kommit att användas av kommersiella aktörer som en jämförelsenivå.

eLife är ett exempel på en OA-tidskrift som endast publicerar toppforskning. Redaktörerna jämför sin tidskrift i första hand med prenumerationsbaserade tidskrifter som Nature och Science. Merparten av den forskning som finansieras av Wellcome Trust och de andra forskningsfinansiärerna kommer därför aldrig att publiceras i eLife.

Publiceringsplattform

För att kunna ge utökade publiceringsmöjligheter har Wellcome Trust skapat en OA-publiceringskanal, öppen för all forskning som fått stöd från stiftelsen. Tanken bakom satsningen är, liksom när det gäller eLife, att kunna pröva nya publiceringsformer. Även i det här fallet står en alternativ process för peer-review i centrum, men dessutom har publiceringsbeslutet flyttats till forskarna själva.

Den tekniska grundstrukturen består av en publiceringsplattform, utvecklad av det brittiska företaget F1000Research. Plattformen gör det möjligt att publicera, bedöma och tillhandahålla forskningsresultat i form av såväl vetenskapliga artiklar som forskningsdata. Genom att lägga publiceringsbeslutet hos forskarna, hoppas Wellcome Trust att alla typer av resultat kommer att publiceras, oavsett om det rör sig om nydanande forskning, negativa resultat eller forskningsdata. Hela publiceringskostnaden bekostas av stiftelsen.

Efter publiceringen vidtar en så kallad post-publication peer-review, dvs ett antal forskare bedömer värdet av publiceringen. Om det får tillräckligt många positiva omdömen blir resultatet slutpublicerat på plattformen. I annat fall tas materialet bort. Att först få forskningsanslag från stiftelsen och därefter få sina resultat publicerade på stiftelsens plattform förväntas kunna ge minst lika hög meritvärdering som en tidskriftspublicering, samtidigt som fler resultat än vad som annars hade varit fallet kan spridas till andra forskare.

Plattformen, som fått namnet Wellcome Open Research, startade i november 2016 och är öppen för samtliga forskare som erhållit stöd från stiftelsen. Hittills har ett 50-tal publiceringar gjorts. Även om antalet publiceringar ännu är begränsat, har satsningen kommit att betraktas med stort intresse av andra forskningsfinansiärer.

Den 23 mars 2017 meddelade Bill & Melinda Gates Foundation att de slutit ett avtal med F1000Research för att kunna erbjuda en egen publiceringsplattform av samma typ som Wellcome Open Research. Den nya plattformen, som kommer att få namnet Gates Open Research, lanseras under hösten 2017. Det är även möjligt att en liknande plattform kan komma att skapas för den forskning som finansieras inom ramen för EU:s forskningsprogram Horizon 2020.

F1000Research är ett kommersiellt företag som tillhandahåller servrar och programvara för publicering. För sina tjänster tar F1000Research betalt per publicerad artikel. Priserna varierar mellan USD 150 – USD 1.000, beroende på hur omfattande det publicerade materialet är. Snittpriset för de hittills publicerade artiklarna på Wellcome Open Research är GBP 791, vilket kan jämföras med snittpriset för de förlagspublicerade OA-artiklarna, vilket under budgetåret 2015-2016 uppgick till GBP 2.044.

Avslutande kommentarer

Wellcome Trust är ett bra exempel på en forskningsfinansiär med ett stort intresse för att den forskning som finansieras skall vara fritt tillgänglig för alla. Efter att ha fått forskarna att i första hand publicera sig i form av OA, har stiftelsens fokus därefter i allt högre grad flyttats till förlagen. På grund av att Wellcome Trust har sin bas i Storbritannien har den brittiska OA-politiken följts, vilket resulterat i en stor andel kostsamma publiceringar i hybridtidskrifter. När förlagen visat sig inte kunna leva upp till kraven på dem, har Wellcome Trust gång på gång förtydligat vad som förväntas vid en OA-publicering. De allt högre APC-nivåerna och den långsamma förbättringsprocessen har så småningom fått stiftelsen att undersöka alternativa former för vetenskaplig publicering, inklusive nya sätt för kollegial bedömning av vetenskapliga manuskript.

Genom sitt agerande har Wellcome Trust kunnat visa på alternativ till ett passivt utbetalande av publiceringsavgifter. Stiftelsen har insett fördelarna med förlagens tidskrifter, men har inte låtit det innebära ett kravlöst accepterande av förlagens tjänster och kostnadsnivåer. Med allt större egen erfarenhet av vetenskaplig publicering har alternativ till förlagens publiceringsformer dessutom kunnat presenteras. Glädjande nog verkar flera andra finansiärer vara intresserade av erfarenheterna från Wellcome Trust.

Så länge det finns ett utbrett missnöje med förlagen, räcker det inte med att lufta sin irritation. Det krävs också ett arbete med att utveckla och pröva nya former för OA. Om även lärosäten och statliga finansiärer skulle kunna samverka kring plattformar, publiceringsarkiv och nya publiceringsformer för OA, skulle det troligtvis kunna ge upphov till en mer dynamisk utveckling. Wellcome Trust har visat på några av de möjligheter som finns. Nu återstår det för fler att följa i den brittiska stiftelsens spår.

________________________________________

Mer information om eLife finns på tidskriftens webbplats:
https://elifesciences.org/

Wellcome Open Research har en informativ plattform:
https://wellcomeopenresearch.org/

Information om Gates Open Research finns på publiceringsplattformens kommande webbplats:
https://gatesopenresearch.org/

På Bibliotekshorisonten har ett blogginlägg om Wellcome Open Research tidigare publicerats:
https://bibliotekshorisonten.wordpress.com/2016/09/05/1191/

 

Annonser

2 comments on “Wellcome Trust och OA

 1. Christer Lagvik skriver:

  Tack Thomas,

  Intressant redogörelse av hur en forskningsfinansiär bidrar till att förändra det vetenskapliga publiceringslandskapet och samtidigt omdefinierar sin egen roll genom att skapa en kanal för publicering av resultat från de forskare som man finansierar.

  Genom att använda post-publication peer-review provar man nya sätt att bedöma kvalitén på publikationer. Om fler finansiärer skapar publiceringskanaler för ”sina” forskare så kan det leda till att kvalitetsgranskningen av publikationerna i praktiken startar redan vid processen för urval och bedömning av ansökningar till finansiären. Kanske anser Wellcome Trust att om man tilldelar en forskare medel så är det en kvalitetsstämpel som ger tillträde till publicering i Wellcome Open Research.

  Att forskningsfinansiärer skapar egna publiceringskanaler är inte helt okontroversiellt, se exempelvis: https://scholarlykitchen.sspnet.org/2012/10/17/recuse-refuse-or-excuse-the-conflicts-of-interest-at-the-heart-of-funder-backed-journals/

  Ett annat exempel på att Wellcome Trust bidrar till förändring när det gäller vetenskaplig kommunikation är att man är en av de finansiärer som i november 2015 gick in med nya pengar till ResearchGate: http://tech.eu/brief/researchgate-52-6-million/

  Christer Lagvik
  Uppsala universitetsbibliotek

  Gilla

  • Thomas Mattsson skriver:

   Hej Christer!

   Tack för din kommentar. Jag tror att Wellcome Trust betraktar de forskare som får stöd av stiftelsen som tillräckligt kvalitetsgranskade för att de skall kunna publicera sig på Wellcome Open Research, som även ger utrymme för publicering av artiklar och data som inte så ofta ses i vetenskapliga tidskrifter, t ex problematiska och negativa resultat. Bedömningen efter publiceringen blir på så sätt en extra kvalitetsstämpel. Naturligtvis kan detta uppfattas som kontroversiellt av andra aktörer på marknaden. Oavsett sådana synpunkter har initiativet givit upphov till liknande planer hos andra forskningsfinansiärer. Det skall bli intressant att se vad satsningen leder till.

   Hälsningar
   Thomas

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s