En tysk DEAL?

Närmare 60% av de tyska forskningsbibliotekens förvärvsbudget utgörs av abonnemangskostnader för vetenskapliga e-tidskrifter från de tre förlagen Elsevier, Springer Nature och Wiley. Genom kraftiga, årliga prisökningar stiger dessutom kostnadsandelen för varje år, vilket alltmer kommit att inkräkta på utrymmet för övriga förvärv. För att kunna bryta den ohållbara utvecklingen räcker det inte med den splittrade förhandlingsorganisation som tidigare mött förlagens förhandlare i Tyskland. En större, samlad styrka är nödvändig för att biblioteken skall kunna ha en möjlighet att påverka situationen.

Projekt DEAL

Under 2014 och 2015 skapades ett nationellt konsortium, till vilket merparten av de tyska lärosätena och forskningsinstituten anslöt sig. Konsortiet, med namnet Projekt DEAL, tillkom i första hand för att förhandla fram nationella avtal med de tre dominerande förlagen. 2016 inleddes diskussioner med Elsevier.

I kraft av sin finansiella styrka påbörjade Projekt DEAL förhandlingarna med syftet att kunna sluta ett avtal som ger samtliga tyska forskare tillgång till Elseviers tidskrifter samtidigt som forskarna skall kunna publicera sin forskning som OA i förlagets tidskrifter utan att behöva erlägga någon, eller endast en begränsad, publiceringsavgift.

Att ett sådant mål skulle vara svårt att nå, var uppenbart redan innan förhandlingarna inleddes. Konsortiemedlemmarna uppmanades därför att sätta press på Elsevier genom att säga upp sina abonnemang inför 2017. Efter ett halvårs förhandlande presenterade Elsevier slutligen ett avtalsförslag strax före årsskiftet. Med stora kostnadsökningar och utan något som helst inslag av OA var det långt ifrån det avtal som Projekt DEAL hade önskat sig. Reaktionerna från konsortiet blev därför starka och förslaget avvisades helt och hållet. Den 1 januari 2017 stod 60 tyska forskningsbibliotek utan tillgång till stora delar av innehållet på Elseviers plattform Science Direct.

När förhandlingarna återupptogs i januari 2017 var det uppenbart att Elsevier inte hade något intresse av en snabb lösning. Diskussionerna avbröts och parterna enades om att återuppta dem i slutet av mars. Från flera lärosäten har det därefter börjat framföras önskemål om en tysk forskarbojkott av Elsevier, dvs en bojkott av allt oavlönat arbete som tidskriftsredaktör, som medlem i redaktionskommittéer och som bedömare av vetenskapliga manuskript. Under ledning av Technische Universität Berlin planerar de akademiska biblioteken i Berlin att säga upp sina avtal med Elsevier inför kommande årsskifte.

För att förstå den uppkomna situationen är det viktigt att känna till att Projekt DEAL endast förhandlar om löpande abonnemangsavtal. Flera förlag, däribland Elsevier, har tidigare sålt sina äldre tidskriftsårgångar i elektronisk form (så kallade backfiles) till de tyska biblioteken.

Förvärven skedde under åren 2004 – 2010 då den tyska organisationen för forskningsstöd, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), finansierade inköp av e-tidskrifter, e-böcker och databaser. Genom förvärven av nationallicenser (Nationallizenzen) utjämnades de regionala skillnaderna och ett gemensamt utbud av e-resurser blev tillgängligt för hela Tyskland.

Den nationella licensen med Elsevier ger de tyska biblioteken tillgång till ca. 1.500 Elsevier-tidskrifter utgivna till och med 2002. Därutöver är givetvis OA-tidskrifter och enskilda artiklar som publicerats som hybrid OA, tillgängliga på förlagets plattform, Science Direct. Det avtal som Projekt DEAL förhandlar med Elsevier om, avser därför endast abonnemangstidskrifter utgivna från och med 2003.

Eftersom många av de artiklar som publicerats under de senaste åren finns åtkomliga genom forskarnätverk och på plattformar som ResearchGate och Sci-Hub, har åtskilliga tyska forskare kommit att betrakta frånvaron av ett avtal med Elsevier som ett relativt begränsat problem. Bibliotek utan tillgång erbjuder dessutom i de flesta fall sina användare avgiftsfria fjärrlån av artiklar ur Elseviers tidskrifter. Mot denna bakgrund är de flesta tyska lärosäten beredda att sätta hårt mot hårt i förhandlingarna med Elsevier.

Skulle Projekt DEAL misslyckas i sina ansträngningar är det osannolikt att något annat konsortium skulle kunna lyckas bättre. Om de tyska förhandlarna däremot blir framgångsrika, kommer alla kommande förhandlingar mellan Elsevier och olika nationella eller regionala bibliotekskonsortier att utgå från det tyska avtalet. För såväl biblioteken som Elsevier står därför mycket på spel.

Den 13 februari meddelade Elsevier att de 60 bibliotek som sade upp sina abonnemang inför 2017, skulle kunna få tillgång till de tidskrifter som avtalet avser under den tid som förhandlingarna pågår. Efter en inledande positiv reaktion från biblioteken, har en viss tveksamhet infunnit sig, eftersom Elsevier valt att svara undvikande på alla frågor om villkoren för erbjudandet. Det är därför oklart om de bibliotek som kontaktat Elsevier för att återställa tillgången till tidskrifterna i och med det accepterat Elseviers avtalsvillkor och kostnader. Projekt DEAL råder biblioteken till försiktighet i kontakterna med förlaget.

Börsenverein gör entré

Att Projekt DEAL tillkommit för förhandlingar med de tre största förlagen och att avtalen syftar till att möjliggöra kostnadsreducerad eller helt fri OA-publicering i dessa förlags tidskrifter har emellertid även en annan dimension. Genom sådana avtal skulle biblioteken komma att styra OA-publiceringen till de internationella förlag som redan dominerar marknaden för vetenskaplig publicering. Övriga förlag skulle därmed kunna riskera att slås ut från marknaden för OA.

Problemet har uppmärksammats av den tyska förlagsorganisationen Börsenverein des Deutschen Buchhandels (vanligtvis kallad Börsenverein), som den 27 februari meddelade att ett klagomål rörande Projekt DEAL hade inlämnats till det tyska konkurrensverket, Bundeskartellamt.

Börsenverein menar att Projekt DEAL snedvrider konkurrensen genom att gynna några få förlag på de övrigas bekostnad. Om Projekt DEAL lyckas sluta de tre avtal som planerats, kommer enligt Börsenvereins uppfattning såväl marknaden för vetenskapliga e-tidskrifter som marknaden för OA att ha drabbats av starkt konkurrenspåverkande effekter genom att avtalen:

  • låser fast merparten av bibliotekens förvävsbudget i avtal med de redan dominerande förlagen, vilket lämnar ett allt mindre utrymme för avtal med andra förlag,
  • medför att utrymmet för OA-publiceringar i andra förlags tidskrifter i stort sett försvinner, eftersom forskarnas artiklar kommer att styras till de förlag som genom avtalen fått ersättning för OA-kostnader.

Enligt Börsenverein bör såväl bibliotek som forskare ha möjlighet att själva fritt kunna välja de förlag och tidskrifter som de önskar abonnera på, respektive publicera sig i. Projekt DEAL förhindrar detta, menar Börsenverein.

Det är givetvis ännu för tidigt att bedöma vilka konsekvenser Börsenvereins agerande kan tänkas få, men det är inte helt osannolikt att det kommer att kunna gynna Elsevier. Om Projekt DEAL skulle komma att förklaras vara konkurrensbegränsande, kommer förhandlingarna i sin nuvarande form att tvingas upphöra. Om konkurrensbegränsningar delvis skulle bedömas föreligga, skulle de fortsatta förhandlingarna få helt nya förutsättningar. Till exempel skulle OA-aspekten kunna tvingas bort.

Att Börsenverein är en stark lobbygrupp har tidigare framkommit genom den samverkan med copyrightorganisationen VG Wort, som resulterade i att tyska bibliotek inte längre får skicka fjärrlånekopior i elektronisk form utan särskilda avtal med förlagen och att lärare inte får lägga upp elektroniska artiklar på lärplattformar utan att först ha ansökt om tillstånd för varje enskild artikel, trots att copyrightavgifter ändå måste erläggas.

Den extra arbetsinsats som i det senare fallet tillkommit för tillståndsansökningar har visat sig vara så stor att flera lärosäten börjat begränsa sin användning av copyrightskyddat material i undervisningen. Genom ett rektorsbeslut är till och med all användning av copyrightskyddade texter förbjuden i undervisningen vid Universität Duisburg-Essen från den 1 januari 2017.

Parallellt med alla turer kring avtalslösningar växer det samtidigt fram allt större och allt mer använda piratnedladdningsmöjligheter för vetenskapliga artiklar. Kanske är det Sci-Hub och inte bibliotekskonsortier som slutligen kommer att få förlagen att förändra sin finansierings- och publiceringsmodell?

 

__________________________

Projekt DEAL har en egen webbplats (på tyska och engelska):
https://www.projekt-deal.de/

Börsenvereins pressmeddelande finns att läsa på organisationens webbplats (tysk text):
http://www.boersenverein.de/de/portal/Presse/158382?presse_id=1292492

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s