COUNTER 5

Med Release 4 av Code of Practice for E-resources och tillkomsten av Code of Practice for Articles har COUNTER hamnat i vad som skulle kunna beskrivas som en återvändsgränd. Med ständigt nya rapporter, inkonsekvenser mellan dem och en allt ökande komplexitet, har svårigheterna att följa de detaljerade kravbeskrivningarna blivit allt större för förlag och leverantörer. Redan uppdelningen i obligatoriska och frivilliga rapporter har pekat på ett växande problem. Inte heller för biblioteken har de allt fler rapporterna alltid underlättat bedömningen av användningen.

Trots de många rapporterna har dock förväntningarna på ännu fler mätetal inte upphört. Men att fortsätta utbyggnaden av COUNTER Code of Practice med ytterligare rapporter för att tillgodose önskemålen om mått för bland annat olika former av OA, för forskningsdata och för uppmärksamhet i sociala medier skulle kunna riskera att göra COUNTER alltför svårhanterligt. COUNTER står därmed inför dilemmat att redan ha för många rapporttyper och samtidigt behöva kompletteras med ännu fler.

För att kunna finna en lösning på problemen behövs nytänkande: istället för ökad komplexitet behövs förenkling; istället för nya rapporter behövs flexibilitet.

Nyligen presenterades ett förslag till Release 5 av COUNTER Code of Practice, utarbetat av en internationell arbetsgrupp, vilken inkluderat en svensk deltagare, Daniel Albertsson från SLU:s bibliotek. Gruppen har lämnat ett genomgripande och väl genomtänkt förslag som förefaller att kunna skapa en stabil grund för såväl nuvarande behov som för kommande utveckling. Förslaget baseras på en sammanhållen, tydlig struktur och ett konsekvent användande av fristående, väldefinierade byggstenar med goda kombinationsmöjligheter.

De största förändringarna är:

 • En ny rapportstruktur som binder samman de olika delarna av Code of Practice
 • En sammanslagning av likartade rapporter
 • En flexibel möjlighet att komplettera rapporterna med olika former av mätetal
 • En utrensning av rapporter som förlorat sin betydelse

 

counter

 

Rapporter i Release 5

Som ett resultat av förändringarna har de 36 rapporterna i Release 4 kunnat reduceras till endast 11 rapporter i Release 5. Den nya, övergripande strukturen består av en indelning av rapporterna i fyra huvudgrupper beroende på vilken detaljnivå som mätningen avser:

 • Platform
 • Database
 • Title
 • Item

Inom varje huvudgrupp finns rapporter numrerade och namngivna enligt modellen:

 • Report 1 = usage
 • Report 2 = access denied
 • Expanded report = activity

De 11 rapporterna delas in på följande sätt:

Platform

 • Platform Report 1 – Usage by month and platform
 • Expanded Platform Report – Activity by month and platform

Database

 • Database Report 1 – Usage by month and database
 • Database Report 2 – Access denied by month and database
 • Expanded Database Report – Activity by month and database

Title

 • Book Title Report 1 – Usage by month and book title
 • Book Title Report 2 – Access denied by month and book title
 • Journal Title Report 1 – Usage by month and journal title
 • Journal Title Report 2 – Access denied by month and journal title
 • Expanded Title Report – Activity by month and title

Item

 • Expanded Item Report – Activity by month and item

Rapporternas beståndsdelar

Varje rapport är uppbyggd av ett antal fasta beståndsdelar:

 • Title (namn på plattform, databas, tidskrift, bok osv.)
 • Data type
 • Access type
 • Metric type
 • Arkivuppgift (= ja/nej)
 • Tidsperiod för mätningen (t. ex. Febr 2017)

Data type

Release 5 inkluderar de publikationstyper som tidigare funnits i olika Code of Practice samt därutöver några tillägg:

 • Article
 • Book
 • Book segment
 • Collection
 • Database
 • Dataset
 • Journal
 • Multimedia
 • Platform
 • Repository item

Access type

Används för att skilja mellan användning som kräver avgiftsbelagd licens och olika former av fri OA-tillgång:

 • Controlled
 • OA delayed
 • OA Gold APC
 • OA Gold Non-APC
 • Other free to read

I den slutliga versionen är det möjligt att de två varianterna av OA Gold slås samman till en enda. Något beslut i frågan har ännu inte fattats.

Metric type

För statistikinsamlingen använder sig Release 4 av 25 olika slags metric types som är anpassade efter olika format, t. ex. ft_html, ft_pdf_mobile, image, video osv. I Release 5 har antalet metric types minskat till 12. Den stora skillnaden är dock inte det minskade antalet, utan att metric types inte längre är formatberoende. Istället har de anpassats efter de tidigare nämnda huvudgrupperna:

Platform

 • searches_platform

Database

 • searches_regular
 • searches_ federated
 • searches_automated

Item/Title

 • total_item_investigations
 • total_item_requests
 • unique_item_investigations
 • unique_item_requests
 • unique_title_investigations
 • unique_title_requests
 • no_license
 • limit_exceeded

Investigation avser en aktivitet som innebär att en användare antingen tittar på ett objekt (t. ex. en tidskriftsartikel) eller på en beskrivning av ett objekt (t. ex. en sammanfattning av innehållet). Total_item_investigations är summan av alla investigations rörande ett objekt (om en användare läser tre artiklar i en tidskrift och en sammanfattning av ytterligare en artikel ökar siffervärdet med 4). Unique_item_investigations avser antalet besökta objekt (att först titta på ett abstract och sedan på fulltexten ger upphov till siffervärdet 1). Unique_title_investigations räknar antalet unika titlar (att läsa tre artiklar i en och samma tidskrift och därefter en sammanfattning av ytterligare en artikel i tidskriften ger upphov till siffervärdet 1).

Request avser ett framtagande av ett fulltextobjekt. Total_item_requests är summan av det antal gånger fulltexten för ett objekt tagits fram (att ladda ned tre artiklar från en och samma tidskrift ökar siffervärdet för tidskriften med 3). Unique_item_requests avser antalet framtagna fulltextobjekt (att först ta fram fulltexten i HTML och sedan ladda ned den som PDF ger upphov till siffervärdet 1). Unique_title_requests räknar antalet unika titlar från vilka fulltext laddats ned (om en användare läser tre kapitel i en e-bok ökar siffervärdet med 1).

Expanded reports

De fyra expanded reports innehåller förutom de beståndsdelar som ingår i de numrerade rapporterna även andra tilläggsmöjligheter:

 • Section types
 • Access method
 • Year of publication

Section types är ett tillägg till Expanded title report, som gör det möjligt att skilja mellan: Article, Book, Chapter och Section.

Access method används i Expanded title report för att särskilja Text and Data Mining (TDM) från annan användning. Två värden är möjliga: antingen Regular eller TDM.

Year of publication kan förutom i Expanded title report även användas i Book title report 1 och 2 samt i Journal title report 2. Tre värden är möjliga:

 • Year (t. ex. 2017)
 • Unknown (= 0001)
 • In press (= 9999)

Det är värt att lägga märke till att utgivningsåret avser det första publiceringsåret. Om en bok först ges ut i tryckt form 2012 och sedan publiceras som e-bok 2017, är det utgivningsåret 2012 som skall anges för e-boken.

Vad händer med förslaget?

Just nu pågår en insamling av synpunkter på förslaget. De slutliga publiceringen av Release 5 är planerad till sommaren 2017. Därefter har förlag och e-resursleverantörer 18 månader på sig för att anpassa sin användningsrapportering till den nya versionen. Från och med januari 2019 måste användningsstatistiken levereras enligt specifikationerna för Release 5 för att ett företag skall kunna betecknas som CONTER-compliant.

Inget förslag är perfekt. Det återstår därför att se vilka problem som kan tänkas uppkomma med den nya versionen av COUNTER. I mina ögon är dock Release 5 ett stort steg framåt. Eventuella kommande justeringar och kompletteringar kommer att underlättas av den väl genomarbetade strukturen. Arbetsgruppens goda arbete borde resultera i en kvalitetshöjning och en ökad stabilitet för en standard som vi alla är så beroende av.

 


En detaljerad beskrivning av förslaget till Release 5 finns på COUNTERs webbplats:
https://www.projectcounter.org/code-of-practice/counter-release-5-draft-code-practice-consultation/

Vägen fram till Release 4 har tidigare beskrivits på Bibliotekshorisonten:
https://bibliotekshorisonten.wordpress.com/2017/02/12/fran-counter-till-counter-4/

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s