Från COUNTER till COUNTER 4

Alltsedan introduktionen har COUNTER varit den självklara standard som bibliotek, leverantörer och förlag använder sig av för att redovisa och bedöma användningen av e-resurser. Även om statistiken inte alltid har varit lätt att tolka har den kommit att få en allt större betydelse. Att COUNTER är ett projekt som drivs av samtliga inblandade parter och att standardrapporterna kontinuerligt modifierats och förtydligats har givetvis varit starkt bidragande orsaker till den position som standarden fått.

COUNTER har under åren genomgått stora förändringar. Det här blogginlägget är ett försök att beskriva vägen fram till den nuvarande versionen av COUNTER.

En standard blir till

När COUNTER Code of Practice presenterades med Release 1 i januari 2003 var det resultatet av flera års diskussioner mellan förlag och bibliotek, syftande till att skapa en standardiserad form för att mäta och presentera användningen av bibliotekens e-resurser. I Code of Practice definieras de användningsrapporter som förlag och leverantörer skall kunna tillhandahålla för att betecknas som COUNTER-compliant.

I Release 1 preciserades fem obligatoriska rapporter:

 • Journal Report 1 (JR1) – Number of successful full-text article requests by month and journal
 • Journal Report 2 (JR2) – Access denied to full-text articles by month, journal and category
 • Database Report 1 (DR1) – Total searches, result clicks and record views by month and database
 • Database Report 2 (DR2) – Access denied by month, database and category
 • Database Report 3 (DR3) – Total searches, result clicks and record views by month and service

Samt därutöver två frivilliga rapporter:

 • Journal Report 3 (JR3) – Number of successful item requests by month, journal and page-type
 • Journal Report 4 (JR4) – Total searches run by month and collection

(I min presentation har jag valt att namnge rapporterna efter den nu gällande COUNTER-versionen, istället för att ange det namn som rapporterna hade när de introducerades. Förhoppningsvis blir presentationen därmed tydligare.)

Efter något år med Release 1 började bibliotek lägga märke till att siffervärden för antalet nedladdade fulltextartiklar var beroende av hur e-resursernas användargränssnitt hade utformats. Till exempel visade sig plattformar leverera anmärkningsvärt höga mätetal för JR1 när användaren först kom till fulltexten i HTML innan det var möjligt att ladda ned PDF-versionen.

Eftersom JR1 endast definierades som ”successful full-text article requests” jämställdes plattformar som räknade både HTML och PDF med plattformar som endast räknade den ena formattypen. I praktiken var det därmed inte möjligt att jämföra användningssiffrorna mellan olika plattformar.

Problem rättas till

För att komma till rätta med de överdrivet höga siffervärdena och möjliggöra jämförelser utformades en ny version som publicerades våren 2005 och blev obligatorisk från och med januari 2006. Release 2 av COUNTER Code of Practice for Journals and Databases medförde ett krav på att JR1 förutom en totalsumma även skall innehålla en uppdelning mellan fulltext i form av HTML och fulltext i form av PDF. Därutöver infördes krav på att det även skall finnas uppgift om förlag och plattform kopplat till varje tidskrift.

Release 2 innehöll även en ny, frivillig rapport:

 • Journal Report 1a (JR1a) – Number of successful full-text article requests from an archive by month and journal

E-böckerna gör entré

Fram till 2005 hade COUNTER-rapporterna endast redovisat användningen av e-tidskrifter och databaser. För att även kunna inkludera en standardiserad rapportering av användningen av e-böcker introducerades under våren 2006 Release 1 av COUNTER Code of Practice for Books and Reference Works. Rapporterna definieras på följande sätt:

 • Book Report 1 (BR1) – Number of successful title requests by month and title
 • Book Report 2 (BR2) – Number of successful section requests by month and title
 • Book Report 3 (BR3) – Access denied to content items by month, title and category
 • Book Report 4 (BR4) – Access denied to content items by month, platform and category
 • Book Report 5 (BR5) – Total searches by month and title
 • Book Report 6 (BR6) – Total searches and sessions by month and service

Eftersom det finns två olika sätt att tillhandahålla e-böcker (antingen genom att hela boken laddas ned eller genom att den levereras i delar) finns det också ett behov av två användningsrapporter, BR1 och BR2. Av dessa har BR2 kommit att bli den allt mer använda. På grund av att begreppet section inte definierades i den ursprungliga versionen av BR2 var det inte möjligt att direkt jämföra e-boksanvändning på olika plattformar.

Utbyggnad och preciseringar

I takt med att allt fler sökningar på olika plattformar började utföras parallellt i flera olika databaser, skenade databasrapporternas siffror med uppgifter om antalet sökningar iväg. Trots att ett stort och ökande antal inte kunde betraktas som regelrätta sökningar utförda av bibliotekens användare, utan istället utgjordes av så kallade ”federated and automated searches”, fanns det i rapporterna inte någon möjlighet att särskilja automatiserade sökningar från andra sökningar.

När det hösten 2008 var dags för Release 3 av COUNTER Code of Practice for Journals and Databases var därför ett av de viktigaste tillskotten ett krav på att automatiskt genererade sökningar skulle särredovisas i databasrapporterna DR1 och DR3.

Bland övriga nyheter i Release 3 fanns ett krav på att plattformar med tidskriftsarkiv antingen skulle tillhandahålla den tidigare frivilliga rapporten Journal Report 1a (JR1a) eller den nya rapporten:

 • Journal Report 5 (JR5) – Number of successful full-text article requests by year of publication and journal

En gemensam standard för alla typer av e-resurser

Kring år 2010 började allt fler röster påpeka att COUNTER borde inkludera användningsstatistik för mobilanvändning och därutöver även statistik som tar hänsyn till den allt vanligare Open Access-publiceringen.

Samtidigt fanns två Code of Practice som hade utvecklats parallellt. COUNTER stod därför inför valet att antingen fortsätta utveckla två olika Code of Practice eller att slå samman dem till en enda. Valet föll på en sammanslagning.

Den nya integrerade COUNTER Code of Practice for E-resources, omfattande databaser, tidskrifter, böcker och referensverk, fick beteckningen Release 4 och publicerades våren 2012 med kravet att den skulle vara helt implementerad senast januari 2014.

Release 4 innehöll tre nya, obligatoriska rapporter:

 • Journal Report 1 GOA (JR1 GOA) – Number of successful Gold Open Access full-text article requests by month and journal
 • Platform Report 1 (PR1) – Total searches, result clicks and record views by month and platform (ersätter DR3 från och med Release 4)
 • Multimedia Report 1 (MR1) – Number of successful full multimedia content unit requests by month and collection

Därutöver introducerades flera nya frivilliga rapporter:

 • Journal Report 3 Mobile (JR3 Mobile) – Number of successful item requests by month, journal and page-type for usage on a mobile device
 • Book report 7 (BR7) – Number of successful unique title requests by month and title in a session
 • Multimedia Report 2 (MR2) – Number of successful full multimedia content unit requests by month, collection and item type
 • Title report 1 (TR1) – Number of successful requests for journal full-text articles and book sections by month and title
 • Title report 1 Mobile (TR1 Mobile) – Number of successful requests for journal full-text articles and book sections by month and title (formatted for normal browsers/delivered to mobile devices AND formatted for mobile devices/delivered to mobile devices)
 • Title Report 2 (TR2) – Access denied to full-text items by month, title and category
 • Title Report 3 (TR3) – Number of successful item requests by month, title and page type
 • Title Report 3 Mobile (TR3 Mobile) – Number of successful item requests by month, title and page type (formatted for normal browsers/delivered to mobile devices AND formatted for mobile devices/delivered to mobile devices)

Andra förändringar som infördes med Release 4 var att BR6 togs bort och att det introducerades ett krav på att begreppet section i BR2 skulle definieras.

Tillägg till Release 4

Uppdelningen av e-boksstatistiken i två statistiktyper (BR1 och BR2) medför att det inte går att jämföra hur många gånger enstaka e-böcker på olika plattformar används. Att några e-böcker räknas på titelnivå, andra på kapitelnivå och ytterligare andra på sidonivå är ett effektivt hinder för alla jämförelser. För att komma till rätta med problematiken utvecklade COUNTER en ny rapport som introducerades i januari 2015:

 • Book Report 7 (BR7) – Number of successful unique title requests by month and title in a session

Den nya rapporten baseras på användarsessioner, dvs tidsperioder som inleds med att användaren kommer till en plattform och slutar med att användaren själv loggar ut från plattformen eller att sessionen avbryts av en timeout, baserad på inaktivitet. Under en session räknas varje e-bok endast en gång, oavsett hur många sektioner en användare öppnar.

BR7 är endast ett frivilligt tillägg till Release 4. Från bibliotek framfördes ett önskemål om att även titlar utan användning skulle redovisas i BR7. Så blev det dock inte. I likhet med BR1, BR2 och BR3 redovisar BR7 inte e-böcker utan användning.

Statistik på artikelnivå

COUNTER Release 4 mäter användningsstatistik på titel-, databas- och plattformsnivå. Med titelnivå avses hela e-böcker (inklusive flerbandsverk) och samtliga årgångar/volymer av tidskrifter och andra seriella publikationer. Indelningsgrunden, som i första hand baseras på bibliotekens behov, har visat sig vara för grov för forskare, lärosäten och forskningsfinansiärer som allt oftare efterfrågar användningsstatistik på en betydligt mer detaljerad nivå. Användningsstatistik på artikelnivå har därför blivit ett viktigt utvecklingsområde för COUNTER.

I mars 2014 publicerade COUNTER ett helt frivilligt tillägg till Release 4 med instruktioner för användningsstatistik för artiklar. Endast förlag och e-resursleverantörer som uppfyller Code of Praxis for E-resources kan ansluta sig till Release 1 av den nya COUNTER Code of Practice for Articles.

För att kunna mäta artikelanvändning behövs dels ett sätt att identifiera en och samma artikel på olika plattformar, dels en gränsdragning som anger vilka versioner av en artikel som skall mätas. Release 1 av COUNTER Code of Practice for Articles preciserar följande obligatoriska metadatatyper för artikelidentifiering:

 • ISSN (tryckt eller online)
 • Artikelversion
 • Artikelns DOI

Frivilliga metadatakategorier är:

 • Tidskriftstitel
 • Förlag
 • Plattform
 • Artikelns publiceringsdatum
 • Tidskriftens DOI
 • Artikelns titel
 • Artikeltyp (research article, review article, editorial, book review, theses)

De artikelversioner som accepteras för mätning av användningsstatistik är:

 • Accepted manuscript
 • Proof
 • Version of record
 • Corrected version of record
 • Enhanced version of record

Följande artikelversioner skall inte räknas:

 • Author’s original
 • Submitted manuscript under review

Release 1 specificerar tre rapporter:

 • Article Report 1 (AR1) – Number of successful full-text requests by article (publisher specification)
 • Article Report 2 (AR2) – Number of successful full-text article requests by author, month and DOI (consolidated from different sources)
 • Article Report 3 (AR3) – Summary of all successful individual article requests for an author, by month

För de tre rapporterna gäller att både HTML och PDF räknas samt att användning som uppkommer genom förlagsverksamhet, intern användning hos leverantör eller genom robotsökningar inte skall räknas.

Behov av översyn

Fram till och med Release 4 har COUNTER utvecklats genom tillägg av rapport efter rapport som var och en utvecklats oberoende av de andra. Resultatet har blivit ett allt mer svåröverblickbart rapportutbud och en bristande konsekvens vad gäller mätmetoder. Återigen står därför COUNTER inför ett vägval. Den här gången är det ett val mellan att fortsätta att lägga till nya rapporter eller att på något sätt försöka begränsa rapportantalet.

Vilket val COUNTER har gjort och vad det får för konsekvenser kommer att framgå av nästa blogginlägg.

 


Gällande Code of Practice for E-resources går att ladda ned från Project COUNTER:
https://www.projectcounter.org/wp-content/themes/project-counter-2016/pdfs/COUNTER-code-of-practice.pdf?v=1486918684

Code of Practice for Articles kan också laddas ned:
https://www.projectcounter.org/wp-content/uploads/2016/11/counterart_cop_October2015.pdf

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s