APC i praktiken

Även om en allt större andel av forskningsfinansiärerna kräver OA-publicering av den forskning de finansierar, finns olika uppfattningar om i vilka tidskrifter publiceringen skall ske. Skiljelinjen går mellan OA-publicering i å ena sidan helt avgiftsfinansierade OA-tidskrifter och å andra sidan prenumerationsbaserade tidskrifter, så kallade hybridtidskrifter. Vissa stora finansiärer, som till exempel Norges forskningsråd och Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), godkänner inte att deras medel används för att betala författaravgifter till hybridtidskrifter, medan andra finansiärer inte gör någon åtskillnad mellan olika tidskriftstyper.

Storbritanniens största privata forskningsfinansiär och tillika världens näst största finansiär av biomedicinsk forskning (störst är Bill & Melinda Gates Foundation), den brittiska stiftelsen Wellcome Trust, var en av pionjärerna för kraven på OA-publicering. Organisationens OA policy gör inte någon skillnad mellan hybridtidskrifter och rena OA-tidskrifter så länge två andra krav uppfylls:

  • tillgängliggörande av artikeln i PubMed Central (PMC) och Europe PMC senast 6 månader efter den officiella publiceringen av artikelns slutversion
  • publicering med angivande av Creative Commons Attribution Licence (CC-BY), vilket bland annat möjliggör fri kopiering och fri spridning av artikeln

Utgångspunkten för Wellcome Trusts likställande av de två tidskriftstyperna är att de traditionella tidskrifterna i sin hybridtidskriftsversion är det naturliga förstahandsvalet för OA-publicering för de flesta forskare, eftersom nuvarande meritvärderingssystem favoriserar dessa tidskrifter. För Wellcome Trust är det dock inte tidskriften som skall vara avgörande: ”it is the intrinsic merit of the work, and not the title of the journal or the publisher with which an author’s work is published, that should be considered in making funding decisions”.

Genom att Wellcome Trust möjliggör publiceringar i både OA- och hybridtidskrifter ger deras årliga uppföljningar av forskningsstödets användning, som även inkluderar författaravgifter (Article Processing Charges, APC), en möjlighet att detaljstudera OA-publiceringen. Eftersom Wellcome Trust finansierar forskningsprojekt över hela världen ger deras uppföljningar en god bild av hur forskare och förlag generellt sett hanterar avgiftsfinansierad OA-publicering.

Den första detaljerade analysen av OA-ersättningar gjordes av Wellcome Trust för budgetåret 2013-2014. Undersökningen har sedan följts upp med en analys för budgetåret 2014-2015 (budgetåret för Wellcome Trust löper från den 1 oktober till den 30 september). Redan den första undersökningen resulterade i flera intressanta och problematiska resultat.

Under budgetåret 2013-2014 bekostade Wellcome Trust drygt 2.500 OA-publicerade artiklar, av dessa var 74% publicerade i hybridtidskrifter. Den genomsnittliga APC-kostnaden var för hybridtidskrifterna GBP 2.030 och för OA-tidskrifterna GBP 1.241, dvs en OA-publicering i en hybridtidskrift var 64% dyrare än en publicering i en ren OA-tidskrift.

De fem största förlag som erhöll APC via Wellcome Trust utgjordes av tre traditionella förlag (Elsevier, Wiley och Oxford University Press) samt två OA-förlag (PLOS och BioMed Central). Elsevier och Wiley stod tillsammans för 40% av de totala kostnaderna för APC.

De traditionella förlagen fick APC dels för sina hybridtidskrifter, dels för sina OA-tidskrifter. Beloppen för författaravgifter var i genomsnitt betydligt högre för ett förlags hybridtidskrifter än för dess OA-tidskrifter, men Elsevier och Wiley avvek från mönstret genom att OA-tidskrifterna hade APC som var 35% (Elsevier) respektive 18% (Wiley) högre än för förlagens hybridtidskrifter.

Förutom prisnivåer undersöktes även i vilken utsträckning kraven på tillgängliggörande i PubMed och märkning med CC-BY-licenser var uppfyllda. Den 1 februari 2015 (dvs ett halvår efter det undersökta budgetåret) var 87% av artiklarna tillgängliga i PubMed, 66% hade försetts med uppgift om CC-BY och 61% uppfyllde båda kraven. Ett mindre men inte försumbart antal artiklar hade inte publicerats som OA trots att APC hade betalats.

Wellcome Trust drog följande slutsatser av undersökningen:

”… there are still significant problems … and the first class service called for still seems to be some way off. These problems are particularly prevalent amongst publishers offering a hybrid OA option, which … is also the more expensive way to comply with our OA policy.”

I början av 2014 bildade Wellcome Trust tillsammans med fem mindre brittiska biomedicinska forskningsfinansiärer en gemensam organisation för att hantera stiftelsernas utbetalningar av författaravgifter. Den nya organisationen fick namnet Charity Open Access Fund (COAF). Uppföljningen för budgetåret 2014-2015 inkluderar därför 6 olika forskningsfinansiärer.

Sedan föregående budgetår hade den genomsnittliga APC-kostnaden för OA-tidskrifter ökat med hela 12,5%, medan ökningen för hybridtidskrifter var 3,7%:

”A preliminary analysis of the data suggests that this is a consequence of the fact that authors are publishing more articles in fully OA journals published by subscription publishers than hitherto, and that OA journals published by subscription publishers tend to have higher APCs than their ‘born digital’ counterparts.”

Som en följd av kostnadsökningen för OA-tidskrifter hade prisskillnaden mellan författaravgifter för OA- och hybridtidskrifter minskat till 51%. Bland de fem förlag som fick de största APC-ersättningarna från COAF fanns endast ett rent OA-förlag, PLOS. Det Springer-ägda BioMed Central hade fått lämna plats för Springer Nature, som utmärkte sig genom att ha de näst högsta avgifterna för sina OA-tidskrifter (endast Elsevier var dyrare) och störst skillnad mellan kostnaderna för APC i OA- och hybridtidskrifter. Springer Natures hybridtidskrifter tog ut en APC som var hela 108% högre än motsvarande avgift för förlagets OA-tidskrifter.

För tillgängliggörandet i PubMed och CC-BY-licenserna hade en viss förbättring skett. 70% av artiklarna uppfyllde båda kraven: ”The bad news, however, is that in 30% of cases we are not getting what we are payng for.” Sämst uppfyllandegrad hade hybridtidskriftera, där i genomsnitt 34% av de publicerade artiklarna inte uppfyllde kraven. För artiklar i OA-tidskrifter var motsvarande siffra 4%. De mest anmärkningsvärda resultaten var att Wileys hybridtidskrifter i 54% av fallen inte uppfyllde Wellcome Trusts krav, vilket inte heller 26% av artiklarna i Elseviers OA-tidskrifter gjorde.

I analysen av resultaten från budgetåret 2014-2015 konstaterar COAF att andra forskningsfinansiärer uteslutit hybridtidskriftspublicering beroende på ”the well documented problems associated with hybrid OA – most notably around high prices and poor levels of service”. Trots problemen avser dock inte Wellcome Trust att för närvarande ta steget fullt ut och helt sluta godkänna publicering i hybridtidskrifter, men stiftelsen kan inte avstå från att agera. De traditionella förlag som under kommande år inte lever upp till kraven från Wellcome Trust, hotas därför med att få sina tidskrifter klassificerade som ”non-compliant” och därmed inte längre vara berättigade till författaravgifter från stiftelsen.

Avslutande kommentarer

Resultaten från Wellcome Trusts undersökningar överensstämmer med erfarenheterna från flera andra forskningsfinansiärer:

  • hybridtidskrifter har visat sig ha högre författaravgifter än OA-tidskrifter
  • OA-tidskrifter från traditionella förlag har genomgående högre författaravgifter än motsvarande tidskrifter från OA-förlag
  • trots högre kostnader är de traditionella förlagens uppfyllandegrad av finansiärernas krav inte tillfredställande

Undersökningarna visar också på påfallande stora årliga förändringar av förlagens författaravgifter, mestadels handlar det om ökningar. Alla beräkningar av kommande kostnader för APC bör därför inkludera årliga kostnadsökningar på minst samma nivå som för e-resursavtalen.

Att kostnaderna för OA verkar bli högre än kostnaderna för nuvarande vetenskapliga publiceringsordning blir alltmer tydligt. Genom att basera OA på de traditionella förlagens tidskrifter och de meritvärderingssystem som dessa skapat, har förlagen tilldelats en roll som ger dem stora påverkansmöjligheter, vilket nu resulterat i den kostnadsbild vi kan se. Övergången till OA följer dock inte någon naturlag – forskningsfinansiärer, lärosäten och forskare kan tillsammans påverka utvecklingen.

 

Ändringar i texten:
2016-09-04: Texten har kompletterats med en uppgift om budgetåret för Wellcome Trust (1 oktober-30 september).

 


 

Presentationen av APC-undersökningen för budgetåret 2013-2014 finns på Wellcome Trusts webbplats:

https://wellcome.ac.uk/news/reckoning-analysis-wellcome-trust-open-access-spend-2013-14

Där finns även undersökningen för budgetåret 2014-2015:

https://wellcome.ac.uk/news/wellcome-trust-and-coaf-open-access-spend-2014-15

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s