Fair use och Fair dealing

I de svenska högskolebibliotekens tillämpning av det upphovsrättsliga regelverket ingår stundtals en inte helt enkel tolkning av en kombination av bland annat upphovsrätt, avtalsrätt, kopieringsavtal och olika länders copyrightlagstiftning. Den svenska upphovsrättslagstiftningen med dess möjligheter till kopiering för enskilt bruk och bibliotekens rätt till kopiering för fjärrlån är sannolikt välbekant för de flesta som arbetar på bibliotek. Avtalen med Bonus Copyright Access likaså. Antalet frågetecken ökar dock snabbt när det gäller tillämpningen av avtalen för e-resurser.

När ett svenskt bibliotek sluter ett licensavtal med en utländsk leverantör av en e-resurs är det avtalets bestämmelser som gäller – även om de avviker från svenska rättsregler och kopieringsavtal. Vanligtvis är det amerikansk eller brittisk copyrightlagstiftning som importeras med avtalet. För att ge en förståelse för bakgrunden till de ibland märkliga copyrightbegränsningar som vi får hantera genom våra avtal, kommer jag i det här blogginlägget att titta närmare på de regelverk som styr kopieringsmöjligheterna för våra kollegor i Storbritannien och USA.

Utgångspunkten är att copyright finns för att skydda upphovsrättsinnehavarens ekonomiska rättigheter. Eventuella begränsningar av copyright accepteras endast om den ekonomiska förlusten för upphovsrättsinnehavaren är minimal eller om det ligger i samhällets intresse.

USA
I amerikansk copyrightlagstiftning finns begreppet fair use, vilket innebär en rättighet att inom vissa gränser använda sig av copyrightskyddat material som en del av det offentliga samtalet eller för forskning och utbildning. Exakt var gränserna går för fair use är inte definierat i lagen, utan fastställs i domstolar. Tanken bakom bristen på definitioner är att göra lagen användbar även om samhället och tekniken förändras; nackdelen är att en osäkerhet kring vad som är lagligt lätt uppkommer.

Generellt sett är det inom ramen för fair use tillåtet att göra kopior av begränsade delar av ett verk. På grund av lagens inbyggda otydlighet kan tillämpningen av lagen i bibliotekssammanhang bli till en komplicerad balansgång mellan kopiering för akademiskt bruk och ersättningar till copyrightinnehavarna. För att underlätta biblioteksverksamheten har American Library Association (ALA) skapat en Fair Use Evaluator som gör det möjligt att få ett visst stöd för bedömningen av om en användning är att betrakta som fair use eller inte. Redskapet är en webbplats där information om den konkreta användningen läggs in steg för steg.

För de akademiska biblioteken har Association of Research Libraries (ARL) sammanställt en Code of best practices in fair use for academic and research libraries, som presenterar åtta olika exempel på vad som kommit att uppfattas och accepteras som fair use i akademisk miljö. Exemplen är tydligt presenterade och de legala aspekterna är väl kommenterade.

I vissa av våra avtal finns begränsningar som medför att vi måste anpassa oss efter fair use. En vanlig tolkning av fair use innebär att endast mycket begränsade delar av en publikation får kopieras och skickas som fjärrlån (t. ex. endast en artikel ur ett tidskriftshäfte).

Storbritannien
Den amerikanska lagstiftningen ser fair use som en rättighet för allmänheten att i viss utsträckning utnyttja upphovsrättsskyddat material. I brittisk copyrightlagstiftning finns däremot inte någon sådan rättighet, endast en inskränkning av copyrightinnehavarens fulla äganderätt i vissa undantagsfall. Den brittiska varianten av fair use kallas för fair dealing och är betydligt mer begränsad än den amerikanska motsvarigheten.

För att räknas som fair dealing i Storbritannien måste den enskilde användaren kunna bevisa att det som enligt lagen egentligen är att betrakta som ett copyrightintrång uppfyller vissa strängt definierade villkor. Endast för fem ändamål tillåts fair dealing: för studier och forskning, för kritik och recensioner, för nyhetsrapportering, för parodier och karikatyrer samt för text och data mining. För var och en av dessa ändamål finns sedan ytterligare begränsningar. Som studier och forskning räknas endast icke-kommersiell verksamhet bedriven i organiserad form. Privata studier godkänns inte. Det kopierade materialet får inte utgöra annat än en mycket begränsad del av originalet. Ur ett tidskriftshäfte får endast en artikel kopieras. Vad gäller böcker får endast ett kapitel eller maximalt 5% av boken kopieras. Från tunna böcker, rapporter osv får 10% av texten kopieras, dock maximalt 20 sidor.

Fair dealing är kopplat till en individs användning av copyrightskyddat material. Det är därför inte tillåtet för någon annan än användaren själv att ta kopior för sitt eget bruk. Det är heller inte tillåtet att göra flera kopior av samma del av ett verk, inte ens om det skulle vara avsett för en och samma person. För att göra biblioteksverksamhet möjlig finns så kallade library privilege exceptions, vilka bland annat innebär att ett bibliotek kan göra kopior enligt fair dealing på uppdrag av användaren.

För den brittiska fjärrlåneverksamheten innebär copyrightlagstiftningen att låntagarna måste fylla i en blankett där de försäkrar att de inte tidigare beställt en kopia av samma material, att de endast personligen kommer att använda materialet för sina studier eller sin forskning, att de inte kommer att sprida materialet till någon annan samt att materialet inte kommer att användas i någon form av kommersiell verksamhet. All övrig användning innebär att copyrightinnehavaren måste ersättas. Biblioteken är ålagda att spara blanketten för att förhindra upprepad kopiering av samma material till en användare. Det är heller inte tillåtet för ett fjärrutlånande bibliotek att skicka kopior av en tidskriftsartikel till flera användare på ett och samma beställande bibliotek. Bibliotekens anställda är inte ansvariga för användarnas eventuella missbruk av copyrightreglerna, men de är tvungna att noggrant följa reglerna och tydligt informera användarna om villkor och begränsningar.

I våra avtal med brittiska leverantörer finns begränsningar med hänvisningar till den brittiska copyrightlagstiftningen. Vi behöver vanligtvis inte användarnas försäkran, men förväntas i övrigt följa betydelsen av begreppet fair dealing. Ofta innehåller avtalen en klausul som tydligt ålägger biblioteket ett ansvar för att informera användarna om gällande regelverk för kopiering.

Avslutande tankar
En viss förståelse för upphovsrätten i USA och Storbritannien gör det lättare att tolka e-resursavtalen. Eftersom vi ofta får standardavtal för underskrift är det viktigt att förstå konsekvenserna av dem för vår verksamhet och för våra användares möjlighet att använda e-resurserna. Även om fair use och fair dealing inte ingår i svensk lagstiftning är de ändå begrepp vars konsekvenser vi måste rätta oss efter.


USA
Fair Use Evaluator från American Library Association (ALA): http://librarycopyright.net/resources/fairuse/

Code of best practices in fair use for academic and research libraries från Association of Research Libraries (ARL): http://www.arl.org/storage/documents/publications/code-of-best-practices-fair-use.pdf

Regelverket för kopiering i utbildningssammanhang och för bibliotek finns beskrivet i Reproduction of copyrighted works by educators and librarians (U.S. Copyright Office Circular 21): http://www.copyright.gov/circs/circ21.pdf

 

Storbritannien
Information om undantagen i den brittiska copyrightlagstiftningen finns på webbsidan Exceptions to copyright från GOV.UK: https://www.gov.uk/guidance/exceptions-to-copyright

Intellectual Property Office har sammanställt broschyren Exceptions to copyright : libraries, archives and museums: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/375956/Libraries_Archives_and_Museums.pdf

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s